25 ноября / 2018

Просим жертвовать на содержиние храма. Cчет прихода:

Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas pareizticīgo draudze

Reģ. Nr.90000261275
Meža iela 2, Rīga, LV-1048
AS SEB banka   kods: UNLALV2X
konts: LV02UNLA0003000701201